Lĩnh vực đầu tư

Đầu tư các dự án Bất động sản

Đầu tư các dự án Bất động sản độc đáo

- M&A các dự án Bất động sản, du lịch, chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi, bệnh viện, năng lượng.

- Hợp tác đầu tư các dự án tiềm năng.